صفحات

۲۷ تیر ۱۳۸۹

ثانیه ها

به گاه مرور ،
آنگاه که پاره های دلت را ،
در جستجوی حالتی ،
حالی
احوالی
زیر و رو می کنی ،
ناگاه
انگار که دستت به جایی ، چیزی گیر می کند .
گره می خورد .
و دیگر نمی توانی اش ادامه داد ،
آن جستجوی همیشگی را .
و این همانست :
ثانیه هایی از جنسی دیگر . . .

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر